Home
Forretningsbetingelser version 6

Forretningsbetingelser for Turnering.com

 1. 1.0. Baggrund og formål
  1. 1.1. Turnering.com er ejet af det danske anpartsselskab, Turnering.com ApS, Bogfinkevej 20, 2600 Glostrup, CVR-nummer 43896253.
  2. 1.2. Turnering.com (herefter “TC”) tilbyder arrangøren (herefter "kunder") en tilmeldings- og betalingsløsning til brug for administration af stævner og events, som kræver tilmelding og eventuelt betaling fra kundens deltagere (herefter "deltageren"). Løsningen leveres via internettet, som et standardselvbetjeningssystem. Administrationen af stævner og events i selvbetjeningssystemet sker via et administrationsområde på en adgangsbeskyttet konto. Kunder vælger hvilke personer der skal have adgang til administrationsområdet på kontoen i selvbetjeningssystemet. De personer Kunden giver et brugernavn til administrationsområdet i selvbetjeningssystemet, kaldes herefter "kundens brugere".
  3. 1.3. TC stiller samtidigt et sæt tilmeldingsbetingelser (herefter "tilmeldingsbetingelserne") til rådighed, som selvbetjeningssystemet automatisk danner ud fra hvordan kunden brugere anvender og indstiller funktionerne i selvbetjeningssystemets administrationsområde i forbindelse med administrationen af kunden stævner og events. Tilmeldingsbetingelserne regulerer kunden forhold til deltageren.
  4. 1.4. Nærværende forretningsbetingelser (herefter "forretningsbetingelserne") anvendes ved samtlige stævnet og events på hjemmesiden Turnering.com.
  5. 1.5. Ved oprettelse af stævner og events vil der samtidigt blive indgået en databehandleraftale (herefter "databehandleraftalen"), som fastsætter de rettigheder og forpligtelser som finder anvendelse, når TC foretager behandling af personoplysninger på vegne af kunder i selvbetjeningssystemet. Databehandleraftalen og forretningsbetingelserne er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog - uden at opsige forretningsbetingelserne - erstattes af en anden gyldig databehandleraftale. Nærværende forretningsbetingelser er i databehandleraftalen refereret til som "forretningsbetingelserne".
  6. 1.6. For at kunne levere det oprettede setup til selvbetjeningssystemet TC indsamler og behandler TC personoplysninger om kunder og kundens brugere. TC er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger om kunder og om kunden brugere. Behandlingen udføres for at kunne levere selvbetjeningssystemet, f.eks. for at kunne lave adgangskontrol, håndhæve brugerrettigheder og besvare supportsager om brugen af selvbetjeningssystemet. Behandlingen er beskrevet i "Cookie- og privatlivspolitik", som kan findes på www.turnering.com
  7. 1.7. Ved oprettelse af et stævne eller event skal forretningsbetingelserne være læst og accepteret.
 2. 2.0. Oprettelse af stævne og events
  1. 2.1. Oprettelse sker på TC hjemmesiden, hvor relevant information, herunder navn, CVR-nummer mv., samtidig opgives.
  2. 2.2. Stævne og event type og vælges ved oprettelse. Som en del af oprettelsen, og dermed uden beregning, leverer TC teknisk support til kunder via telefon, e-mail.
  3. 2.3. Det er ikke tilladt uden foregående aftale at linke til eksterne, konkurrerende platforme via Turnering – Home , og vi forbeholder os retten til at fjerne eller redigere i enhver begivenhed, der måtte gøre dette.
  4. 2.3. Såfremt en turnering er oprettet uden tilhørende billede til forsiden af Turnering – Home , da forbeholder vi os retten til at uploade et passende billede på vegne af arrangøren, hvorved vi sikrer et gennemført visuelt design på vores platform. Det samme gør sig gældende, såfremt vi finder et af arrangøren uploadet billedet upassende eller misvisende.
 3. 3.0. Brug af systemet
  1. 3.1. Når kunden har oprettet sig, giver TC kunden adgang til en konto i selvbetjeningssystemet på hjemmesiden Turnering.com. Herfra kan kunder oprette stævner og events og til enhver tid tilgå oplysninger om stævner og events der er oprettet på kontoen.
  2. 3.2. Systemet er et selvbetjeningssystem der først kan bruges til administration af et stævner eller event, når kunden brugere har godkendt det sæt tilmeldingsbetingelser som TC stiller til rådighed, og som regulerer kunden forhold til de deltagere der tilmeldes kundens stævne eller event. Selvbetjeningssystemet danner automatisk tilmeldingsbetingelserne ud fra hvordan kundens brugere anvender og indstiller funktionerne i selvbetjeningssystemets administrationsområde og beder kundens brugere om at godkende tilmeldingsbetingelserne før selvbetjeningssystemet kan bruges til et stævne eller event. Ved oprettelse af et stævne, vil
  3. 3.3 Ved oprettelse af et stævne, vil alle tilmeldinger til stævnet blive pålagt et håndteringsgebyr. Håndteringsgebyret er på 10%, Turnering – Håndteringsgebyr. Ved evt. aflysning af stævnet, vil håndteringsgebyret ikke som udgangspunkt blive betalt tilbage til deltageren. Håndteringsgebyret vil også blive pålagt de manuelle tilmeldinger som kunden foretager via TC, dette håndteringsgebyr vil blive fratrukket den endelige afregning. Håndteringsgebyret ved manuel tilmelding, vil blive beregnet på samme måde som almindelige tilmeldinger.
  4. 3.4. Såfremt kunden ikke ønsker at bruge TC længere, eller handler mod TC interesser (f.eks. Oprettet stævner via konkurrerende stævne platforme), lukkes der for brug af selvbetjeningssystemet, både for kunder og deltagere der ønsker at tilmelde sig kundens stævner og events. Data på konti i selvbetjeningssystemet gemmes og slettes i overensstemmelse med punkt 7.
  5. 3.5. Beløb, der indbetales af deltagere, indsættes på en konto tilhørende TC. Indestående forrentes ikke. Senest 5 dage efter afholdelse af arrangementet, kan kunder anmode om udbetaling af det indbetalte beløb. Beløbet udbetales efterfølgende til den angivne konto, defineret i anmodningen. Dette kan i konkrete tilfælde og baseret på en individuel vurdering, fraviges således at pengene udbetales inden et arrangement er afholdt. TC forbeholder sig endvidere retten til at tilbageholde et beløb tilsvarende det til enhver tid skyldige beløb til TC, som måtte opstå i form af skyldige transaktionsomkostninger i forbindelse ved deltagere betaling/tilmelding.
  6. 3.6. Såfremt arrangementet aflyses eller ej afholdes, er kunder ansvarlig for at refundere de af deltagerne indbetalte penge. Hvis pengene er modtaget via Turnering.com med betalingskort, bliver pengene refunderet til den konto der er tilknyttet hver deltagers betalingskort, når kunderne annullerer hver tilmelding i selvbetjeningssystemet. Hvis pengene er betalt via bankoverførelse, er det op til kunden at tilbagebetale deltagerens penge såfremt beløbet allerede er udbetalt til kunder, er kunder forpligtet til at holde TC skadesløs for ethvert direkte eller indirekte tab som TC måtte lide som følge heraf, herunder - men ikke begrænset til - erstatningskrav fra deltagere, advokatsalær og andre omkostninger knyttet til tvisten omkring den manglende udbetaling af de af deltagerne indbetalte beløb.
  7. 3.7. TC forbeholder sig i øvrigt retten til at vurdere det enkelte stævne og event, herunder bl.a. ud fra antal indsigelser fra deltagere, således at TC ved stævner og events der har været åbenbart indholdsløse, afholdt på skrømt eller lignende og/eller som åbenlyst alene har haft til formål at skaffe sig deltagernes betalinger på en uhensigtsmæssig måde, kan refundere deltageren hele det indbetalte beløb minus håndteringsgebyret.
  8. 3.8. Ved oprettelse af et stævne eller event, tilmeldes kunden samt alle kundens brugere, som er de personer, der administrerer kundens stævner og events via et brugernavn til administrationsområdet på kontoen i selvbetjeningssystemet, automatisk TC's to løbende nyhedsbreve indeholdende relevante informationer om brugen af selvbetjeningssystemet og forslag til at forbedre afholdelse af stævner og events. Nyhedsbrevene kan til enhver tid individuelt afmeldes nederst i hvert nyhedsbrev.
  9. 3.9. I følge lov om betaling § 121, stk. 3 er det ikke lovligt at pålægge transaktionsgebyrer på europæiske betalingskort udstedt til private. Kunden betaler dette transaktionsgebyr, beløbet vil blive fratrukket den endelige omsætning inden afregning.
  10. 3.10. Kunder er ansvarlig for den e-mailkorrespondance der foretages via selvbetjeningssystemets administrationsområde, herunder f.eks. invitationer, påmindelser mv. Kunder må ikke anvende selvbetjeningssystemet til udsendelse af e-mails, der er i strid med Markedsføringsloven § 10 eller lignende lovregler.
 4. 4.0. TC's ansvar
  1. 4.1. TC formidler alene tilmelding og betaling for stævner og events oprettet af kunder, og bærer derfor intet ansvar for de stævner og events kunder opretter samt afholdelsen heraf, og eventuelle mangler i denne forbindelse.
  2. 4.2. Kunder hæfter således overfor deltagerne for samtlige forhold vedrørende afholdelse af arrangementet.
  3. 4.3. Såfremt TC modtager klager fra deltagere vedrørende afholdelse af stævner og events eller lignende, sendes disse videre til kunder.
  4. 4.4. Såfremt TC måtte gøres ansvarlig for et forhold der hidrører fra kunder overfor de kategorier af registrerede som TC behandler personoplysninger om på vegne af kunder, skal kunder erstatte TC ethvert tab, direkte som indirekte, som er opstået i denne forbindelse. Det uanset hvilket forhold der har medført ansvaret f.eks. overtrædelse af forbrugeraftaleloven, databeskyttelsesforordningen mv.
  5. 4.5. Hver part er i øvrigt ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalen mellem TC og kunden.
  6. 4.6. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget mellem TC og kunder kan TC's ansvar overfor kunder ikke per kalenderår overstige denne beløbsgrænse: De samlede forfaldne betalinger i henhold til tilknyttede tilmeldinger og ydelser, som TC har faktureret kunder i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen dækker ikke tab som følge af TC's groft uagtsomme eller forsætlige handlinger.
  7. 4.7. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalen mellem TC og kunder er TC ikke ansvarlig overfor kunden indirekte tab, herunder blandt andet driftstab, tab af goodwill, tab af besparelser og indtægter, inklusiv udgifter til at inddrive mistede indtægter, rentetab, reetableringsomkostninger mv.
  8. 4.8. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalen mellem TC og kunden er TC ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for TC's kontrol, og som TC ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, Covid, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
  9. 4.9. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalen mellem TC og kunder gælder følgende ved eventuelle erstatningsansvar efter gældende ret, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 82, for forhold der hidrører fra Turnering.com overfor de kategorier af registrerede som TC behandler personoplysninger om på vegne af kunden: Kunde skal skadesløs holde TC for ethvert krav, herunder sagsomkostninger for den del af ansvaret over beløbsgrænsen i punkt 4.6. der tilfalder TC. TC skal maksimalt skadesløs holde kunder op til beløbsgrænsen i punkt 4.6. og alene for den del af ansvaret som tilfalder TC.
 5. 5.0. Ophør efter endt brug eller afvikling af stævne og event
   5.1. Forretningsbetingelserne og databehandleraftalen vil være gældende indtil alle personoplysningerne på kunden konto er slettet. Forretningsbetingelserne og databehandleraftalen vil derfor være gældende, selvom kontoen er opsagt og kunden ikke længere har adgang til sin konto i selvbetjeningssystemet.
 6. 6.0. Ændringer i betingelserne
  1. 6.1. Nærværende forretningsbetingelser kan til enhver tid ændres af Turnering.com, herunder som følge af lovændringer.
  2. 6.2. De ændrede forretningsbetingelser vil blive varslet enhver eksisterende abonnent på den opgivne e-mailadresse, mindst 30 dage forud for ændringernes ikrafttræden.
  3. 6.3. Kunder kan, såfremt der sker ændringer i forretningsbetingelserne, uden varsel lade kontoen ophøre.
 7. 7.0. Data på konti i selvbetjeningssystemet
  1. 7.1. Alt data om potentielle, kommende og tidligere deltagere til kunden stævner og events og som findes på kunden konto i selvbetjeningssystemet tilhører alene kunden.
  2. 7.2. Alt data der er indtastet om kunder og kunden brugere, og som er knyttet til en konto i selvbetjeningssystemet tilhører både kunder og TC: Kunden behandler oplysningerne ved brugen af selvbetjeningssystemet, f.eks. for at finde ud af, hvem der har adgang til selvbetjeningssystemet, hvem der har anvendt og indstillet de forskellige funktioner i selvbetjeningssystemet administrationsområde mv. TC behandler oplysningerne for at kunne levere selvbetjeningssystemet, f.eks. for at kunne lave adgangskontrol, håndhæve brugerrettigheder, besvare supportsager, forbedre selvbetjeningssystemet, udsende information om nye funktioner mv. TC behandler disse jf. punkt 1.6
  3. 7.3. TC kan tilgå samtlige personoplysninger og data på kunden konto i selvbetjeningssystemet. Oplysninger der er indtastet på kunden konto af kunden brugerne eller af deltagerne i selvbetjeningssystemet videresælges ikke af TC.
  4. 7.4. Ved konto/samarbejdes ophør gemmes oplysningerne på kunden konto i selvbetjeningssystemet således: Personoplysninger om kunden og kundens brugere med adgang til selvbetjeningssystemet gemmes som anført i "Cookie- og privatlivspolitik" Kunden kan ikke efter udløb/opsigelse af kontoen tilgå disse oplysninger. Oplysningerne kan først igen tilgås af kunder, såfremt kontoen skal genaktiveres.
  5. 7.5. Kunden indstiller, inden der lukkes for kundens adgang til selvbetjeningssystemet, hvornår personoplysninger på kundens konto i selvbetjeningssystemet skal slettes, således disse ikke på et senere tidspunkt kan tilgås, hverken af kunder eller af TC. Indstillingen kan laves, så personoplysningerne slettes med det samme. Betalingsoplysninger opbevares dog i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører jf. bogføringsloven.
  6. 7.6. Der anvendes cookies og sker logning af besøgende på hjemmesiden TC. Anvendelsen af cookies og logning afhænger af, hvor du befinder dig på hjemmesiden. Yderligere oplysninger om anvendelse af cookies og foretagelsen af logning er anført i "cookie- og privatlivspolitikken" på den pågældende hjemmeside.
  7. 7.7. Alle oplysninger og data i systemet overføres i krypteret form. Opbevaring heraf, sker dog i ikke krypteret form.
 8. 8.0. Gældende ret og værneting
  1. 8.1. Samhandel og aftale mellem kunden og TC er i alle henseender underlagt dansk ret.
  2. 8.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel og aftale, skal afgøres ved Byretten i København.
 9. 9.0. Ikrafttræden
  1. 9.1 Disse forretningsbetingelser på Turnering.com er godkendt af kunden ved Ibrugtagning af selvbetjeningssystemet og gældende fra tidspunktet for ibrugtagning/oprettelse af konto eller den online godkendelse i selvbetjeningssystemet. Disse forretningsbetingelser erstatter eventuelle tidligere indgåede aftaler på Turnering.com.

   På vegne af Turnering.com ApS:
   Navn: Rasmus Kirkeby
   Stilling: Direktør/CEO
   Dato: 01.10.2023